・Phỏng vấn sinh viên nhận được Quyết định tuyển dụng (Naitei)