ページ記事
2020年05月22日(金) 18:18

帰国困難者への「特定活動」の付与について

WoW

translation(English) translation(simp-china) translation(Viet) translation(Hangle) translation(Thai) translation(ID)帰国困難者への「特定活動」の付与について


 コロナウイルスにより帰国が困難となっている元留学生、元技能実習生などに、特定活動(6ヶ月)の申請が出来る様になりました。

 元留学生については、この特定活動をとっていれば、アルバイト(週28時間以内)も認められるようになり、帰国までの間、アルバイトで生活が出来るようになります。

 元技能実習生については、今でも出国までの3ヶ月間は時間制限なく、働く事ができますが、今の在留期限が切れる前に変更をすれば、その時から6ヶ月間が延長されます。もちろん更新された6ヶ月間も時間制限なく、働くことができます。

 短期滞在(90日以内。例えば旅行で来ている人)として、日本に来て、母国に戻れなくなっている人についても、6ヶ月の特定活動に変更することができるようになりました。
ただし、働く事はできません。
Regarding Designated Activities for Foreigners Stranded in JapanFormer international students, former technical interns, etc who are unable to return home due to the coronavirus outbreak may apply for the Designated Activities (6 months) Visa.

 Former international students will be able to work part-time (not exceeding 28 hours/week) under this visa, to support themselves for the time being.

 Former technical interns are able to work (without a limit on working hours) for 3 months until they leave Japan. However, if they change their visa type to Designated Activities (6 months), they will be able to work for 6 months from the date their new visa is issued. There will not be a limit on their working hours.

 Temporary Visitors (up to 90 days of stay, e.g. tourists) who are stranded in Japan may also apply for the Designated Activities (6 months) Visa.
However, they are not allowed to work.
有关归国困难者发放「特定活动」签证的通知


 受到新冠肺炎影响而导致归国困难的元留学生和元技能实习生们,现在可以申请特定活动(6个月)签证了。

 对元留学生而言,如果拿到特定活动签证,可以获得打工资格(一周28小时以内)。在回国之前,可以依靠打工生活。

 对元技能实习生而言,出国前的3个月内可以进行无时间限制的工作。如果在现有的在留期限到期之前进行变更,从变更时起算,将获得6个月的延长。更新之后的6个月内也可以无时间限制的工作。

 持短期滞在(90日之内。例如来旅行的人)签证来到日本,无法顺利回国的人,也将可以申请变更为6个月的特定活动签证。
不过,这种情况下没有工作资格。

  


Về việc cung cấp “Visa hoạt động đặc định” cho những người gặp khó khăn khi về nước từ Nhật Bản


Hiện tại các cựu du học sinh và cựu thực tập sinh kỹ thuật có thể đăng ký “Visa hoạt động đặc định” (6 tháng) gặp khó khăn khi quay trở lại quê nhà từ Nhật Bản do virus Corona.

Đối với cựu sinh viên, nếu bạn có loại“Visa hoạt động đặc định” này, bạn sẽ được phép làm việc bán thời gian (trong vòng 28 giờ một tuần) và bạn có thể làm việc bán thời gian trong thời gian chờ được về Việt Nam.

Đối với các cựu thực tập sinh kỹ thuật, họ vẫn có thể làm việc tới 3 tháng trước khi rời Nhật Bản (không giới hạn thời gian) và sẽ được kéo dài đến 6 tháng (tất nhiên, vẫn có thể làm việc trong 6 tháng này)

Đối với những người đến Nhật Bản một thời gian ngắn (ví dụ trong vòng 90 ngày như visa du lịch) và không thể trở về nước của họ, giờ đây có thể thay đổi thành “Visa hoạt động đặc định” này với thời hạn tăng thêm là 6 tháng.
Tuy nhiên, không được phép làm việc trong khoảng thời gian này
귀국이 어려워진 분들을 위한
“특정 활동(特定活動)” 재류 자격 부여에 대해


(전)유학생, 여행자분들 등, 코로나 바이러스 때문에 귀국이 어려워진 분들이 있을 거라 생각합니다. 그런 분들은 “특정 활동” 재류 자격을 신청하여, 6개월 동안 일본에 머무를 수 있게 되었습니다.

(전)유학생분들은 “특정 활동” 재류 자격을 취득하시면, 귀국하실 때까지 아르바이트도 일주일에 28시간 이내로 하실 수 있습니다.

단기 체류 (90일 이내. ex:여행)로 일본에 왔는데 돌아갈 수 없게 되신 분들도 일은 못 하시지만, 6개동안 특정 활동 재류 자격으로 일본에 머물 수 있게 되었습니다.
การช่วย 「สถานภาพการพำนักแบบพิเศษ」สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลับประเทศได้


 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเอง สามารถยื่นสมัคร วีซ่าสถานภาพพำนักแบบพิเศษ ( ระยะเวลา 6 เดือน) ได้

 สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน เมื่อสมัครวีซ่าสถานภาพพำนักแบบพิเศษแล้วสามารถทำงานพิเศษได้จนกว่าจะถึงกำหนดการเดินทางกลับประเทศ

 สำหรับผู้ที่เป็นผู้ฝึกงานพิเศษ(技能実習生) ถึงแม้ว่าวีซ่าจะหมดเขตุแล้วก็ยังสามารถทำงานและอยู่ในญี่ปุ่นได้ 3 เดือน แต่ถ้าหากสมัครวีซ่าสถานภาพพำนักแบบพิเศษแล้วสามารถยืดระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่นได้อีก 6 เดือน

 สำหรับผู้พำนักชั่วคราว (ผู้ที่พำนักในญี่ปุ่นภายใน 90 วัน เช่น นักท่องเที่ยว เป็นต้น)สามารถสมัครวีซ่าสถานภาพพำนักแบบพิเศษแล้วก็สามารถอยู่ในญี่ปุ่นต่อได้อีก 6 เดือน แต่ไม่สามารถทำงานได้
Mengenai pemberian Visa 「特定活動」kepada orang-orang yang kesulitan untuk pulang ke Negara Asal


 Saat ini telah diperbolehkan bagi Mantan Ryugakusei dan Mantan Jisshusei, yang tidak bisa pulang ke negara asal, untuk mengajukan permohonan Visa 特定活動 (untuk 6 Bulan) .

 Bagi Mantan Ryugakusei, diperbolehkan untuk Arubaito (28 jam seminggu) dan Anda akan dapat melakukan Arubaito sampai kembali ke negara asal.

 Bagi Mantan Jisshusei, Anda masih dapat bekerja tanpa batas waktu untuk tiga bulan sampai Anda meninggalkan Jepang, tetapi jika Anda membuat perubahan sebelum residensi Anda saat ini berakhir, Visa akan diperpanjang menjadi enam bulan dari waktu itu. Tentu saja, Anda dapat bekerja tanpa batas waktu visa yang baru.

 Bagi pemegang Visa Jangka Pendek (90 Hari, misalnya Traveler atau Turis) yang datang ke Jepang, tetapi tidak bisa pulang ke Negara Asal, bisa mengganti Visa 特定活動 (6 Bulan). Namun, tidak bisa melakukan Arubaito.