NEWS
2020年06月12日(金) 16:58

2020年5月22日 中小企業庁

WoW

中小企業庁が発行している『中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例』に、WA.SA.Bi.が掲載されました! 当社の外国人採用の工夫について、紹介されています。 中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例 (PDF形式:4,437KB) の105ページに、のっています。


Mori Kosan is proud to be introduced in a recent report by the METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) Small and Medium Enterprise Agency! We are honoured to be featured as a model example on how Small and Medium Enterprises cope with the shortage of labor. You may refer to page 105 of the PDF file (4,437KB) to read up on our initiatives:


중소기업청이 발행하는 『중소기업·소규모 사업자의 인력부족 대응 사례』에 WA.SA.Bi.가 게재되었습니다! 당사의 외국인 채용에 대한 연구 내용이 소개되고 있습니다. 중소기업·소규모 사업자의 인력부족 대응 사례 (PDF 형식: 4,437KB) 의 105페이지에 실려있습니다.


Mori Kosan tự hào được giới thiệu trong một báo cáo gần đây của Cơ quan doanh nghiệp vừa và nhỏ METI (Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)! Chúng tôi rất vinh dự được làm gương như một ví dụ mẫu về cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối phó với tình trạng thiếu lao động. Bạn có thể tham khảo trang 105 của tệp PDF (4,437KB) để tìm hiểu về các công việc của chúng tôi:


WA.SA.Bi. ได้รับการตีพิมพ์ใน "กรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน" ที่ออกโดยองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม! แนะนำแนวคิดของเราในการสรรหาชาวต่างชาติ ดูหน้า 105 ของกรณีการขาดแคลนกำลังคนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจขนาดเล็ก (รูปแบบ PDF: 4,437KB)


中小企业厅发布的『中小企业・小规模事业者面临人手不足的应对事例』里面,WA.SA.Bi.有出现哦! 具体介绍了我们公司关于雇用外国人才所做的努力。 刊登在中小企业・小规模事业者面临人手不足的应对事例 (PDF版:4,437KB) 的105页上。


WA.SA.Bi. telah diterbitkan dalam "Kasus penanganan kekurangan Tenaga kerja pada Badan Usaha Kecil - Menengah" yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Usaha Kecil-Menengah. Yang membahas tentang memperkenalkan ide dan cara dalam merekrut Warga Negara Asing. Terdapat pada Halaman 105 dalam "Kasus penanganan Kekurangan Tenaga Kerja pada Badan Usaha Kecil - Menengah" (Format PDF:4,437KB)


中小企業廳發布的『中小企業・小規模事業者人手不足對應事例』內,有出現WA.SA.BI喔! 詳細的介紹了關於我們公司對於雇用外國人才所做的努力。 刊登在中小企業・小規模事業者人手不足的相對事例 (PDF版:4,437KB) 的105頁。


2020年5月22日
button